Beden Eğitimi Ve Eğitim Portalı
  Beden Eğitimi Nedir?
 
BEDEN EĞİTİMİ  VE SPOR ALANI

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ OLMAK HEDEFİ OLANLARA........

Bu alan içinde sırasıyla aşağıdaki alt alanlarda meslekler tanıtılacaktır.

1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni

2. Antrenör
3. Spor Yöneticisi
4. Rekreasyon Uzmanı

Bu faaliyet sonucunda Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili bölümlerde yer alan
meslekleri tanıyacaksınız.

A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Kararına göre 2005–2006 Öğretim Yılından
itibaren liseler 4 yıla çıkarılmış ve spor alanı kaldırılarak ayrıca Spor Liseleri açılmıştır. Bu
liselere yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Bu liselerden mezun öğrenciler
üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksek okullarına, ilgili okulun şartlarını yerine
getirerek girebilmektedirler. Halen yaklaşık 80 üniversitede Beden Eğitimi ve Spor Yüksek
Okulları, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulları bulunmaktadır.

B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLERİ

BESYO - EĞİTİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ

- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
- Antrenörlük
- Spor Yöneticiliği
- Rekreasyon Uzmanlığı(Serbest zamanlara yönelik bölüm)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni
Tanımı

Türk gençliğinin fizîken ve ruhen
sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlayan, sporu
kitlelere yayan ve sevdiren, Türk sporunun ve
sporcusunun uluslar arası alanlarda başarılı
olmasını sağlayan, aynı zamanda ilköğretim ve
ortaöğretim düzeyinde beden eğitimi
öğretmenliği yapan kişidir.

 


ÖĞRENME FAALİYETİ- 1
AMAÇ

Görevleri:
- Beden Eğitimi konusu ile ilgili hangi
bilgi, beceri, tutum ve davranışların
hangi yaş düzeylerindeki öğrenci
gruplarına, hangi yöntemlerle
kazandırılacağını onaylı, öğretim
programı ve ilgili mevzuat
çerçevesinde bilmek ve uygulamak,
? Eğitim vereceği grubun düzeyine
uygun bir çalışma planı hazırlamak ve
bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak,
? Öğrencilerin başarılarını değerlendirmek, başarı düzeylerini arttırıcı önlemler almak,
? Alanı ile ilgili gelişimleri izlemek, bunların öğretim programlarına yansıtılması için
ilgililere önerilerde bulunmak,


Antrenör
Tanımı


Bilimsel temellerde yapılan antrenmanların
ve spor faaliyetlerinin geniş kitlelere yayılmasını ve
üst düzeyde sporcu yetiştirilmesini sağlayan, spor
alanında ihtiyaç duyulan nitelikli antrenörlük,
monitörlük, kondisyonerlik ve masörlük yapan kişidir.


Görevleri

-Öğreteceği spor branşı ile ilgili hangi bilgi,
beceri, tutum ve davranışların hangi yaş
düzeylerindeki spor gruplarına, hangi
yöntemlerle kazandırılacağını, sporun kuralları
ve ilgili mevzuat çerçevesinde bilmek ve
uygulamak,
 
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlamak ve bu planı
uygulayarak sporculara alanı ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak,
- Sporcuların başarılarını değerlendirmek, başarı düzeylerini arttırıcı önlemler alma,
- Sporcuların yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek,
- Sporcuların gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,
- Alanı ile ilgili gelişimleri izlemek, bunları değerlendirerek uygulanmasını sağlamak,
- Rehabilitasyon ve spor masajını bilmek uygulamak,
- Alanı ile ilgili karşılaşmalar düzenlemek, düzenlenmiş karşılaşmalara katılmaktır.

Spor Yöneticisi
Tanımı

Devlet ve özel sektör kuruluşları ve örgütlerinde, spor yönetiminde söz sahibi olan,
spor yönetimi biliminin temelleri ile yetiştirilmiş yönetici ve organizatör olan kişidir.

Görevleri
- Spor branşları ile ilgili, hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş
düzeylerindeki spor gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağını, sporun kuralları
ve ilgili mevzuat çerçevesinde bilmek ve uygulatmak,
- Spor yönetiminde görev almak ve karar vermek,
- Eğitim verilecek grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlatmak ve
uygulatmak ,
- Yönettiği spor grubunun başarılarını değerlendirmek, başarı düzeylerini arttırıcı
önlemler almak,
- Sporcuların yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenletmek,
- Yönettiği spor grubunun gelişimlerini izlemek, sorunları çözmek,
- Alanı ile ilgili gelişimleri izlemek, bunları değerlendirerek uygulamak,
- Alanı ile ilgili organizasyonlar düzenlemektir.

Rekreasyon Uzmanı
Tanımı

Serbest zaman etkinlikleri programlarını
uygulayacak biçimde genel kültür ve alan bilgisi
olan, yöneticilik ve eğiticilik açısından toplumun,
alanın ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilen,
planlayıp organize edebilen kişidir.


Görevleri:
- Serbest zaman etkinlikleri programlarını
bilmek, bunları hangi yaş düzeylerindeki
spor gruplarına, hangi yöntemlerle
kazandırılacağını bilmek ve uygulamak,
- Genel kültür ve alan bilgisine sahip
olmak,
- Spor yönetiminde görev almak ve karar
vermek,
- Sporcuların yeteneklerini geliştirici
etkinlikler düzenlemek, serbest
zamanlarının değerlendirilmesini
sağlamak,
-Yönettiği spor grubunun gelişimlerini
izlemek, sorunları çözmek,
- Alanı ile ilgili gelişimleri izlemek, bunları
değerlendirerek uygulamak,
- Alanı ile ilgili organizasyonlar
düzenlemek
- Spor animatörlüğü yapmaktır.
 


C. MESLEK ELEMANINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Beden Eğitimi ve Spor bölümünde okumak isteyen bir öğrencinin;
? Sporun belli bir alanında yetenekli olması
? Yetenek sınavında başarılı olması (Millî sporculara öncelik tanınır.)
? Tam teşekküllü hastaneden sağlık raporunun bulunması gerekmektedir.

D.ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Devlet ve özel okullarda, çeşitli spor merkezlerinde, devlet ve özel sektör kurum ve
kuruluşlarında, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü teşkilatlarında ve turistik tesislerde görev
yaparlar. Görevlerini genellikle dışarıda ve ayakta yürütürler.

E. İŞ BULMA İMKÂNLARI

? Devlet ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında, idarecilik, antrenörlük, animatörlük,
spor uzmanlığı, kondisyonerlik, masörlük,
? Öğretmenlik sertifikası alanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda beden
eğitimi öğretmeni olarak çalışabilirler.

F. EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI

Lisans eğitimini tamamlayanlar yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek
istedikleri bir spor alanında uzmanlaşabilirler.
189
Öğrenim yaşamınızda kritik karar dönemleri
vardır. Şu anda karar vermeniz gereken 9. sınıf sonunda
yapacağınız alan türü tercihidir. Aklınızda kendinize uygun
gördüğünüz bazı alanlar olabilir. Ancak aklınızdaki o alan
gerçekten sizin ilgi, yetenek ve olanaklarınıza uygun mu?
Bu alan sizi sahip olmak istediğiniz mesleğe
ulaştırabilecek mi? Yani o alandan mezun olursanız, ÖSS’
de sahip olmak istediğiniz mesleğe girmek için gerekli
programı tercih edebilecek misiniz?


Bilinçli bir seçim yapmak için ailenizle birlikte okulunuzun rehberlik
uzmanı ile görüşünüz.

Beden Egitiminin Tanımı

Beden Eğitimi; Milli Eğitimin temel ilkelerine uygun olarak kişinin beden, ruh ve fikir gelişimini sağlamaktır. İnsanın toplum kurallarına uygun olarak yaşaması, birbiriyle olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi, yardımsever, insan haklarına saygılı, dürüst davranması, zeki, ruhsal ve bedensel yapı itibariyle sağlıklı olmasıyla bağlantılıdır. Beden eğitimi, insanın sosyalleşebilmesi ve kişiliğini bulup doğru bir çizgi üzerinde yol almasında büyük rol oynar.
Spor, beden eğitimi faaliyetlerini özelleştirerek çeşitli branşlarda somutlaşmış, üst düzeyde yapıldığında fizyolojik, psikolojik, estetik, teknik özellikleri gerekli kılan yarışmaya dayalı ve katı kurallarla çevrili bir etkinliktir. Spor, başarıyı genişletme ve yarışmada üstün gelme amacını içerir. Bunun için bedensel açıdan daha yetenekli olanların seçilmesi ve seçilenlerin sürekli ve yoğun bir eğitimle yetiştirilmeleri gerekir. Spor, gerçek anlamda başarı gücünün artırılması ve kişisel açıdan en yüksek noktaya çıkarılması yolunda gösterilen yoğun çabadır. 

            
Kişisel Yönden Sporun Önemi:

 1. İyi bir moral ölçüleri içerisinde gelişmiş kemik, kas yapısı ve iyi bir duruş alışkanlıkları kazandırır.
 2. Kültürel zevk, duyarlılık sağlar.
 3. Serbest zamanları değerlendirme davranış ve becerileri kazandırır.

  Toplumsal Yönden Sporun Önemi:

 1. Yeni bir gün ve faaliyete istekli ve kuvvetli başlamayı sağlar.
 2. Toplumsal sorumluluğu geliştirir.
 3. Kendini kontrol etmeyi, başkalarına kurallara saygıyı öğretir.
 4. Ölçülü ve planlı bir şekilde çalışmayı ve dinlenmeyi öğretir.
 5. Birlikte olma, birlikte iş yapma ve bireyin toplumda kendisini belirlemesine olanak verir.

  Ekonomik Yönden Sporun Önemi:

 1. İş gücünü artırır.
 2. Yapıcı ve üretici yeteneklerini geliştirir.
 3. İş görev ve meslek sorumluluğu kazandırır.
 4. Bilgi alanında ihtisaslaşmayı ve yaratıcılık gücünü geliştirir.

  Çocuk ve Gençler için Spor Eğitiminin Önemi:

 1. Spor etkili ve çekici bir eğitim unsurudur.
 2. Bireyi topluma hazırlar.
 3. Kişiyi toplumun en önemli ve onurlu bir üyesi yapar.
 4. Genç nesillerin yapıcı, yaratıcı ve üretici olmasında sosyal kaynaşma ve kültürel kalkınmaya büyük etkisi olmaktadır.
 5. Spor bir tedavi yöntemidir.
 6. Toplumların eğitim ve kültür düzeylerini artırır.
 7. Başarıyı arttıran en önemli husustur.
 8. İyi alışkanlıklar edinmede önemli bir rolü vardır.
 9. Kişilere statü kazandırır, gelir düzeylerini artırır.
 10. Bir rekabet, mücadele, işbirliği ve uyum sağlar.
 11. Spor kötü alışkanlıklardan daha kolay kurtulmaya yardımcı olur.

 

 

           Ulusal ve Uluslararası İlişkilerde Sporun Önemi:

 1. Spor, iç ve dış turizmin gelişmesine katkıda bulunur.
 2. Spor, diplomasi alanında kendisini kabul ettirmiştir.
 3. Çağımızda spor bir bilim olarak ele alınmıştır.
 4. Spor, kültürün ayrılmaz bir parçasıdır.

      Beden Egitiminin Gelişimdeki Rolü

Atatürk ilkeleri ve inkılapları, Anayasa, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda; öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı ve üretken, milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirmeleri genel amaçtır.

 1. Atatürk’ün ve düşünürlerin beden eğitimi ve spor konusunda söyledikleri sözleri açıklayabilme.
 2. Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme
 3. İyi duruş alışkanlığı edinebilme
 4. Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilme
 5. Tabiatı sevme, temiz hava ve güneşten faydalanabilme.
 6. Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını önemini kavrayabilme, törenlere katılmaya istekli olma.
 7. Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilme.
 8. Kamu kaynaklarını iyi kullanma ve koruyabilme.
 9. Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme
 10. Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme
 11. Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları gereği gibi kullanabilme
 12. Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilme
 13. İşbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinebilme.
 1. Beden eğitimi genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Beden eğitiminin amaçları genel eğitimin amaçlarına uygundur ve bu amaçların gerçekleştirilmesine katkıda bulunur.
 2. Beden eğitimi, duyguların kontrol edilmesine katkıda bulunur. Oyun ve spor ortamındaki etkileşim duyguların boşalımı ve kontrolü için uygun olanaklar sağlar.
 3. Beden eğitimi serbest zamanların kullanımına katkıda bulunur.
 4. Beden eğitimi, karakter ve kişilik gelişimine katkıda bulunur. Güçlü bağlar, bağlılık, takım ruhu, grup etkileşimi, oyun ve spor alanlarında görülen özelliklerdir. Bu özelliklerin kişilik gelişimine katkıları vardır. Takım arkadaşlarına, rakibe uyum, toplumsal uyumun sağlanmasına etkili olur.
 5. Psikomotor becerileri geliştirir.
 6. Sağlık ve korunma alışkanlıklarının gelişimini sağlar.
 7. Zihinsel gelişim için olanaklar sağlar.
 8. Beden eğitimi, organik gelişimlere katkıda bulunur.
 9. Beden eğitiminin temelinde biyoloji, psikoloji ve sosyoloji belirtileri yer alır. Programların planlanmasında bu alanlardan yararlanılır.

 

  Ulusların geleceği, yetişmiş ve yetişmekte olan gençlerin fiziksel ve ruhsal olgunluğuna bağlıdır. Uygarlık, bireye verilen önem ve bu önemle bağlantılı olarak ona verilen eğitime dayanır. Eğitimden beklenen bireylerin, gizli güçlerini ve yeteneklerini ortaya çıkararak en üst düzeyde geliştirilmesine yardım etmektir.
  Bireyleri fiziksel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönleriyle bir bütün olarak eğitimdeki amacın yerine gerçekleştirilmesi bireyin, zihinsel eğitimi yanında fiziksel eğitimi ile olasıdır. Beden eğitimi, genel eğitimin vazgeçilemez bir parçasıdır.
  İnsan organizması hareket için yaratılmıştır. Hareket, bir organizmanın normal fonksiyonlarının devam ettirilmesinde ve sağlıklı olmasında gereklidir. Hareket; toplumsal deneyim, sağlık ve fiziksel uygunluk, vücut dengesini araştırma estetik deneyim, gerginliğin boşaltılması, mükemmel ve üstün oluş boyutlarında incelenmekte ve hareketin çok boyutluluğu tanımlanır. Hareket etmeyi öğrenme ve hareketler aracılığı ile katkıda bulunur. Bu çerçevede beden eğitimi bireyin fiziksel, psikomotor, zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişimine katkı amacına yönelik organize edilmiş bedensel etkinliklerin tümü olarak ele alınabilir.

 

         Beden Egitiminde Ölçme Ve Degerlendirme

Öğrencinin sadece fizik yeteneklerinin ölçülerek, sonunda not takdir edilmesi, kişinin sadece devimsel gelişimiyle ilgili verileri ortaya koyacaktır. Oysa ki zihin, duygu ve sosyal yönden sağlıklı ve dengeli bir gelişim, beden eğitimi ve sporun başta gelen amaçlarındandır. Bu alanlarla ilgili, bilgi, beceri ve alışkanlık gelişiminde değerlendirilmesi esas olmalıdır. Not vermek bir işlem değil, eğitim sürecinde ir araç olmalıdır. Öğrencilerin ders dışındaki tüm spor etkinlikleri göz önüne alınmalıdır.

Beden Eğitiminde Değerlendirme İlkeleri

Her öğrenci kendi yeteneklerine göre değerlendirilmelidir.
 


                  Not vermede; disiplin, ilgi, çaba ve çalışmalara katılma ön planda olmalıdır.


               Nicel ölçüm yapılarak değerlendirilmemeli not verilmemelidir. (şu kadar attın, şu not; bu kadar attın, bu not gibi). Öğrenci beceri ölçümüne dayalı bir değerlendirmenin haksızlığını hemen sezer, içten içe eziklik-kırgınlık duyar. Adalet ve güven duygusu sarsılır, derse ve öğretmene ilgi ve sevgisi kaybolur.

 1. Değerlendirme; eşit çalışma ve olanaklardan eşit yararlanmaya dayanmalıdır.
 2. Değerlendirme ölçekleri ve yöntemi önceden öğrencilere açıklanmalıdır.
 3. Değerlendirme öğrencilere açık tutulmalıdır.
 4. Değerlendirme amaca uygun tekniklerde yapılmalıdır. Özellikle test dışı teknikler kullanılmamalıdır. (gözlem, etkinlik, derse devam, kıyafet, ders içi ve dışı tavır ve davranışlar, ders içi ilgi ve gayreti ağırlıkta olmalıdır
   

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

 
  Bugün 42 ziyaretçi (150 klik) kişi burdaydı!  
 

Sitetistik